Priključenje na izlaz iz transportnog sistema

Podnosilac zahtjeva za priključenje upućuje „Gas Promet“-u kao operateru transportnog sistema Zahtjev za priključenje na postojeći gasovodni transportni sistem na kojem će biti budući izlaz iz transportnog sistema ili za povećanje postojećeg izlaznog priključnog kapaciteta.

Spisak potrebne dokumentacije:

1. Obrazac Zahtjeva za priključenje na izlaz iz transportnog sistema

2. Izvod iz liste nepokretnosti

3. Izvod iz katastarskog plana parcele

4. Kopija katastra podzemnih instalacija

5. Kopija odobrenja za izgradnju ili odobrenja o upotrebi

„Gas Promet“ nakon analize podnijetog zahtjeva i pribavljanja mišljenja od strane transportera u roku od 30 dana od prijema zahtjeva izdaje Rješenje o odobravanju/odbijanju zahtjeva za priključenje na izlaz iz transportnog sistema.

Protiv Rješenja o priključenju na transportni sistem nezadovoljna strana može izjaviti žalbu RERS-u u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rješenja.

Rješenja koja donosi RERS su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

„Gas Promet“ sa korisnikom kome je odobren zahtjev zaključuje Ugovor o priključenju na transportnu mrežu kojim se regulišu uslovi priključenja.

Napomena:

U cilju zaštite integriteta transportnog sistema, na izlaze iz transportnog sistema dozvoljeno je priključiti samo potencijalnog korisnika čija maksimalna satna potrošnja iznosi najmanje 4.000 Sm3/h.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.