Održana godišnja Skupština akcionara

utorak, 02 jul 2019 07:14

Godišnja Skupština akcionara "GAS PROMET" AD Pale održana je dana 26.06.2019. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 12.00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 08.05.2019. godine,

2. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2018. godinu,

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,

5. Odluka o raspodjeli ostvarenog dobitka,

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,

7. Odluka o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva i

8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva.