Održana Godišnja Skupština akcionara

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2016. godinu održana je dana 22.06.2017. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 31.05.2016. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2016. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora

7. Odluka o izboru Nezavisnog revizora

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.