Основне карактеристике

Природни гас као топлотни енергент даје веома велике ефекте на плану штедње енергије, њеног рационалног коришћења и смањења загађења околине, тако да замјена других енергената природним гасом представља посебан интерес друштва и државе.

Природни гас представља смјесу горивих и негоривих гасова са доминацијом метана (руски гас садржи преко 95% метана). Поред метана (CH4), природни гас садржи: етан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и друге засићене угљиководонике (општа хемијска ознака CnH2n+2), као гориве гасове. Негориви гасови у природном гасу су: азот (N2), угљендиоксид (CO2) и други.

 

Природни гас

Хемијски састав – запремински удио (%)

Метан

Етан

Пропан

Бутан

Азот

Угљендиоксид

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

N2

CO2

Русија

96,2

1,2

0,3

0,2

1,8

0,3

Сјеверно море

88,2

5,4

1,2

0,6

3,2

1,4

Холандија

80,5

2,8

0,4

0,2

14,2

1,9

Алжир

88,6

8,2

2,0

0,6

0,6

0,0

Природни гас се добија са гасних поља, односно из подземних складишта у којима се често налази заједно са сировом нафтом. Овако добијен гас треба рафинисати како би се из њега издвојиле непожељне примјесе, као што су вода, сумпорни оксиди, остаци нафте и механичке нечистоће, или се смањиле њихове концентрације до граница одређених стандардима о квалитету природног гаса.

Након прочишћавања, помоћу компресорских станица природни гас се под високим притиском транспортује гасоводима великих пречника до главних мјерно-регулационих станица, а затим се системима дистрибуције испоручује крајњим корисницима.

Природни гас је лакши од ваздуха, без боје мириса и укуса. Из сигурносних разлога, у системима дистрибуције, прије него што дође до крајњих корисника, врши се одоризација природног гаса. То је процес у коме се природном гасу додају одређене примјесе како би имао препознатљив мирис.

Природни гас образује експлозивну смјесу са ваздухом само онда ако је његова концентрација у смјеси (природни гас – ваздух) једнака или већа од одређене минималне вриједности (доња граница експлозивности) или је једнака или мања од одређене максималне вриједности (горња граница експлозивности). Дакле, природни гас је експлозиван за његове концентрације које се налазе између доње (око 5,3%) и горње (око 14,5%) границе експлозивности.

Доња топлотна моћ руског природног гаса се креће око 34 МЈ / Sm ³ , а густина око 0,71 kg / Sm ³ зависно од његовог квалитета. За потпуно сагоријевање јединичне запремине (1 Sm ³ ) природног гаса потребно је око 9,5 Sm ³ ваздуха.

Природни гас је готово идеално гориво, лако се мијеша са ваздухом, има велику брзину сагоријевања и висок степен искоришћења. Кориснику је директно доступан у сваком тренутку за сваки вид коришћења, без додатних улагања у складишне просторе. Инсталације природног гаса пружају једноставност употребе и регулације свих врста уређаја на гас. Доказане резерве гаса у свијету гарантују његову расположивост за дуг период.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .