Прикључење на улаз у транспортни систем

Подносилац захтјева за прикључење упућује „Гас Промет“-у као оператеру транспортног система Захтјев за прикључење на постојећи гасоводни транспортни систем или за повећање улазног прикључног капацитета.

Списак потребне документације:

1. Образац Захтјева за прикључење на улаз у транспортни систем

2. Извод из листе непокретности

3. Извод из катастарског плана парцеле

4. Копија катастра подземних инсталација

5. Копија одобрења за изградњу или одобрења о употреби

„Гас Промет“ након анализе поднијетог захтјева и прибављања мишљења од стране транспортера у року од 30 дана од пријема захтјева издаје Рјешење о одобравању/одбијању захтјева за прикључење на улаз у транспортни систем.

Против Рјешења о прикључењу на транспортни систем незадовољна страна може изјавити жалбу РЕРС-у у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Рјешења која доноси РЕРС су коначна и против њих се може покренути управни спор.

„Гас Промет“ са корисником коме је одобрен захтјев закључује Уговор о прикључењу на транспортну мрежу којим се регулишу услови прикључења.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .