Прикључење на излаз из транспортног система

Подносилац захтјева за прикључење упућује „Гас Промет“-у као оператеру транспортног система Захтјев за прикључење на постојећи гасоводни транспортни систем на којем ће бити будући излаз из транспортног система или за повећање постојећег излазног прикључног капацитета.

Списак потребне документације:

1. Образац Захтјева за прикључење на излаз из транспортног система

2. Извод из листе непокретности

3. Извод из катастарског плана парцеле

4. Копија катастра подземних инсталација

5. Копија одобрења за изградњу или одобрења о употреби

„Гас Промет“ након анализе поднијетог захтјева и прибављања мишљења од стране транспортера у року од 30 дана од пријема захтјева издаје Рјешење о одобравању/одбијању захтјева за прикључење на излаз из транспортног система.

Против Рјешења о прикључењу на транспортни систем незадовољна страна може изјавити жалбу РЕРС-у у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Рјешења која доноси РЕРС су коначна и против њих се може покренути управни спор.

„Гас Промет“ са корисником коме је одобрен захтјев закључује Уговор о прикључењу на транспортну мрежу којим се регулишу услови прикључења.

Напомена:

У циљу заштите интегритета транспортног система, на излазе из транспортног система дозвољено је прикључити само потенцијалног корисника чија максимална сатна потрошња износи најмање 4.000 Sm 3 /х.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .